PROBLEM
Spektrum autyzmu dotyka coraz większej grupy dzieci. Szczególną grupę stanowią dzieci znajdujące się w złej sytuacji rodzinnej ale również finansowej. Bardzo często są to powiązane ze sobą sytuacje. Szczególną grupę stanową dzieci wychowywane w pieczy zastępczej oraz wychowywane w niepełnej rodzinie. Zarówno rodzin zastępczych jak i samotnych rodziców niejednokrotnie nie stać na zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla swoich dzieci z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową. Sytuacja dzieci przebywających w pieczy zastępczej jest szczególnie skomplikowana. W sensie formalnym i prawnym posiadają rodziców jednak to nie oni zajmują się wychowaniem swoich dzieci. Rodzice z różnych przyczyn mają zawieszone prawa rodzicielskie. Często dlatego że sami nie poradzili sobie w opiece i wychowaniu dziecka ze szczególnymi potrzebami jakim jest dziecka z ASD a czasem z innych przyczyn. Dramatyczną pod względem finansowym jest sytuacja dziecka z niepełnej rodziny jeśli opiekun zmuszony jest z uwagi na poziom funkcjonowania dziecka zrezygnować z pracy zawodowej i korzystać w wsparcia wynikającego z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dzieci ze spektrum autyzmu na etapie edukacji przedszkolnej rzadko dają sobie radę w ogólnodostępnych placówkach publicznych, niestety istnieje także bardzo mała ilość publicznych placówek integracyjnych. Publiczne placówki integracyjne też często nie gwarantują właściwego poziomu wsparcia dla dzieci z ASD. Koszty pobytu dziecka w placówkach niepublicznych są z roku na rok coraz wyszce, w Warszawie sięgają nawet kwoty 3 500 zł, która niejednokrotnie w sposób znaczny przekracza możliwości finansowe rodziny zastępczej lub samotnego rodzica. Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem z ASD bardzo często z uwagi na poziom funkcjonowania dziecka nie są w stanie podjąć pracy zarobkowej i utrzymują siebie i dziecko jedynie ze świadczeń otrzymywanych w ramach wsparcia ze strony skarbu państwa. Środki te nie wystarczają na zapewnienie odpowiedniego wsparcia dzieciom z ASD. Sytuacja rodzinna czy ekonomiczna nie powinna wpływać na dostęp do wysokiej jakości wsparcia dla dzieci z ASD, na możliwość dostępu do wykwalifikowanej kadry wspierającej rozwój dziecka, prawidłowo dostosowanych form i metod wsparcia oraz godnego i równego traktowania. Dla dzieci z ASD bardzo istotne jest wsparcie zwłaszcza w pierwszych latach życia dziecka, kiedy mózg jest jeszcze bardzo plastyczny, a dziecko posiada wrodzoną zdolność nabywania nowych umiejętności. Przy odpowiednim wsparciu dostosowanym indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka nawet dziecko posiadające bardzo wysoki poziom zaburzeń i wynikającą z tego bardzo dużą potrzebę wsparcia rozwoju ma szanse wyjść z autyzmu i w dorosłym świecie funkcjonować na równi z osobami neurytowymi. Wszystkie dzieci powinny mieć prawo otrzymania właściwego wsparcia. Wszystkie mają prawo do dobrej przyszłości. Musimy pomóc tym dzieciom i zrobić wszystko co w naszej mocy aby nie została odebrana im i ich rodzicom oraz opiekunom nadzieja na godną przyszłość.

CELE
Projekt „JA TEŻ – Wyrównywanie szans w dostępie do wysokiej jakości wsparcia dla dzieci z ASD znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej albo finansowej – edycja II” powstał w celu dania możliwości dzieciom z ASD znajdującym się w trudnej sytuacji korzystania z odpłatnych metod wsparcia do których, z uwagi na swoje położenie nie miałyby dostępu. Celem projektu jest zapewnienie jak najszerszemu kręgowi dzieci z rodzin zastępczych, rodzin niepełnych oraz w trudnej sytuacji materialnej dostępu do wysokiej jakości terapii i edukacji świadczonej odpłatnie. Dzięki naszym działaniom dzieci – pomimo sytuacji w, której się znalazły – otrzymają lepszą sztancę na przyszłość.

DZIAŁANIA
W ramach realizacji projektu fundacja Tukan finansuje lub współfinansuje udział dzieci z ASD objętych wsparciem w różnych formach wspierania rozwoju t tym między innymi: uczęszczanie do placówek edukacyjno-terapeutycznych, uczestnictwo w różnych doraźnych formach wsparcia, udział w turnusach rehabilitacyjnych zorganizowanych  dla dzieci będących w spektrum autyzmu. Wsparcie udzielane jest na wniosek rodzica, prawnego opiekuna zawierający informacje na temat sytuacji rodzinnej i finansowej dziecka. Decyzję o przyznaniu dofinasowania podejmuje zgodnie z regulaminem dwóch członków zarządu na podstawie sporządzonej analizy sytuacji dziecka. Fundacja zastrzega sobie prawo do poproszenia o dodatkową dokumentację w celu weryfikacji sytuacji dziecka. Weryfikacja bieżąca sytuacji dziecka może nastąpić w trakcie udziału dziecka w projekcie. W przypadku uzyskania potwierdzonej wiedzy na temat poprawy sytuacji dziecka zarząd fundacji posiada prawo cofnięcia dalszego finansowania lub współfinansowania form wsparcia rozwoju dziecka. Wsparcie udzielane w ramach projektu odbywa się poprzez całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału dziecka w formie wsparcia na podstawie faktury wystawionej przez podmiot udzielający wsparcia na rzecz fundacji z opisem formy udzielonego wsparcia, czasookresu udzielanego wsparcia oraz danych personalnych dziecka któremu wsparcie jest udzielane. Wielkość udzielonego wsparcia oraz warunki jego udzielania zostają określone w decyzji zarządu o przyznaniu wsparcia. Fundacja finansuje lub współfinansuje formy wsparcia jedynie z instytucjach z którymi ma zawartą umowę współpracy w przedmiotowym zakresie określającą szczegółowe warunki współpracy. Fundacja może odmówić dalszego finansowania lub współfinansowania form wsparcia rozwoju dziecka realizowanego przez akredytowaną placówkę w sytuacji, w której uzyska informacji o nieprawidłowościach ze strony akredytowanej placówki partnerskiej. W celu realizacji projektu fundacja wyodrębnia specjalny budżet przeznaczony tylko na realizację zadań wynikających bezpośrednio z realizacji przedmiotowego projektu. Program w ramach II Edycji trwa od 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku. Środki zebrane w związku z realizacją projektu a niewykorzystane w ramach II edycji Zarząd przeznaczy na realizację III edycji projektu a w przypadku zakończenia projektu z dniem 31 sierpnia 2024 roku na realizację innych zadań statutowych w szczególności ukierunkowanych na wsparcie rozwoju dzieci. Wnioski do projektu mogą być składane na bieżąco o zakwalifikowaniu się do projektu decyduje sytuacja dziecka.

Scroll to Top