Statut Fundacji Tukan na rzecz dzieci z autyzmem i ich rodzin

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Tukan na rzecz dzieci z autyzmem i ich rodzin, zwana dalej Fundacją, działa na
  podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego
  statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Wojciecha Osówniak, zwanego dalej Fundatorem,
  aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Seniw w Kancelarii
  Notarialnej przy ulicy Codziennej 44, za Repertorium A nr 1696/2022

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
  podmiotami – zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi, w szczególności tymi, których
  działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
 5. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 6. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
  zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
  działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady oraz filie a także przystępować do fundacji o
  podobnych celach dla ich efektywnego realizowania pod warunkiem, że nie spowoduje to
  istotnej zmiany celu działania Fundacji.
 8. Fundacja posiada osobowość prawną.
 9. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji i nauki.
 10. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
  i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się
  do realizacji celów fundacji.
 11. Nazwa, logo, witryna internetowa itp. Fundacji stanową jej własność i nie mogą być
  przejęte oraz w inny sposób wykorzystywane przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną
  bez zgody Zarządu Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

Celem Fundacji jest

 1. Krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb
  emocjonalnych i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności dzieci i
  młodzieży z autyzmem,
 2. Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności
  dzieci i młodzieży z autyzmem w ich najbliższym środowisku – domowym, w miejscu
  zamieszkania, przedszkolnym, szkolnym. Wyrównywanie szans dla dzieci z
  autyzmem oraz ich rodzin,
 3. Prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej,
  psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami
  krajowymi i międzynarodowymi dzieci i osób dorosłych z autyzmem bądź też
  pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
 4. Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla
  dzieci z autyzmem,
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej,
 6. Propagowanie wiedzy o skutecznych metodach pracy z rodziną oraz dziećmi,
 7. Wspieranie działań mających na celu rehabilitację i terapię pedagogiczną,
  psychologiczną, logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych,
 8. Zwiększanie dostępności wiedzy z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych, w
  tym z zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz problematyki z tym związanej
  terapeutom, nauczycielom, studentom, rodzicom oraz wolontariuszom,
 9. Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom, umożliwiająca
  przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
  w tym osób z autyzmem i ich rodzin.

§ 4
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność edukacyjną i terapeutyczną oraz badania naukowe,
 2. Współpracę w Polsce i za granicą z władzami samorządowymi, rządowymi i
  organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 3. Organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie działań służących poprawie
  stanu zdrowia oraz funkcjonowania społecznego dzieci, młodzieży i ich rodzin,
 4. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli, terapeutów oraz
  wolontariuszy w zakresie wiedzy na temat autyzmu,
 5. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli i terapeutów,
 6. Opracowywanie szkolnych programów i materiałów edukacyjnych dopasowanych do
  potrzeb dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 7. Wspieranie szkół i innych instytucji we wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych dla
  dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 8. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, szkoleń, sympozjów,
  dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych
  form przekazywania wiedzy,
 9. Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i
  zimowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z ich opiekunami,
 10. Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wyjazdów, wycieczek,
  obozów, kolonii integracyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum
  autyzmu z udziałem dzieci i młodzieży pełnosprawnych,
 11. Promowanie i organizowanie wolontariatu,
 12. Organizowanie zbiórek pieniężnych i imprez publicznych.
 13. organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych i
  edukacyjnych dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem bądź też pokrewnymi
  zaburzeniami rozwojowymi;
 14. Wspieranie doposażanie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych i
  edukacyjnych dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem bądź też pokrewnymi
  zaburzeniami rozwojowymi;
 15. współpracę z instytucjami, przedsiębiorstwami, urzędami, spółkami i bankami w
  celu pozyskiwania funduszy na cele statutowe;
 16. organizowanie imprez charytatywnych w celu zbierania funduszy na pomoc
  dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami
  rozwojowymi;
 17. udzielanie zapomóg, stypendiów i innych form wsparcia finansowego;
 18. doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem
 19. badania i analizy rynku pracy i edukacji w tym w szczególności dotyczące osób
  niepełnosprawnych;
 20. wsparcie psychologiczno-doradcze dla pozostających bez zatrudnienia,
  poszukujących pracy osób niepełnosprawnych;
 21. dążenie do stworzenia ośrodka pobytu stałego dla osób z autyzmem.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 5

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 Zł (słownie: dwa tysiące
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 6

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a. darowizn, spadków oraz zapisów,
b. dotacji i subwencji oraz grantów,
c. zbiórek publicznych i imprez publicznych,
d. majątku fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych,
f. środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków
zagranicznych,
g. ze sponsoringu,
h. innych dozwolonych prawem źródeł.

 1. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
  na działalność statutową.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą
  być użyte na realizację celów Fundacji.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane
  przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. Przyjęcie darowizny lub spadku nie
  może powodować przyjęcia przez Fundację długów przewyższających wartość
  mienia przyjmowanego.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa
  oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach
  obcych, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 6. Gospodarka finansowa i księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są na
  zasadach zgodnych z polskim prawem.
 7. Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji tworzyć odrębne fundusze
  przeznaczone na realizację wskazanych celów Fundacji.
 8. Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 7
Organem Fundacji jest Zarząd zwany dalej Zarządem,

Zarząd Fundacji.

§ 8

 1. Zarząd Fundacji jest organem uchwałodawczym oraz wykonawczym Fundacji i
  składa się z minimum dwóch osób powoływanych przez Fundatora na
  pięcioletnią kadencję.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, wskazując Prezesa Fundacji.
 3. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji i pełnić w nim dowolną funkcję.
 4. Prezes Zarządu może wyznaczyć wiceprezesa oraz skarbnika z grona członków
  Zarządu.
 5. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane
  prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
  publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 7. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 8. O ustaniu członkostwa w Zarządzie decydują pozostali członkowie Zarządu w
  wyniku uchwały podjętej jednogłośnie.
 9. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z pozostałych członków
  Zarządu,
  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
  za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
  d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
  e) istotnego naruszenia postanowień statutu.
 10. W przypadku zmiany Prezesa Zarządu, pozostali członkowie Zarządu wybierają
  jego następcę w drodze jednomyślnego głosowania.
 11. W przypadku zmiany wiceprezesa Zarządu lub skarbnika, następcę może
  powołać Prezes Zarządu.
 12. W przypadku zmiany całego Zarządu, odchodzący Zarząd powołuje nowy
  Zarząd, wskazując Prezesa.
 13. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za udział w pracach
  tego organu z tytułu pełnienia funkcji.
 14. Członkowie Zarządu mogą otrzymać zwrot poniesionych i uzasadnionych
  wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
 15. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę merytoryczną
  wykonywaną w celu realizacji projektów.

§ 9

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  b) uchwalanie regulaminów;
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
  pracowników Fundacji;
  e) sporządzanie rocznych i wieloletnich sprawozdań z działalności Fundacji;
  f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

g) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji;
h) dokonywania zmian w statucie fundacji może dokonać fundator;
i) powoływanie oddziałów terenowych Fundacji;
j) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją;
k) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu majątku
zlikwidowanej Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą
  większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z tym, że dla
  ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków, w
  tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równego rozłożenia głosów
  decyduje głos Prezesa Zarządu a w razie jego nieobecności – Wiceprezesa.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd do 30 września każdego
  roku.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
  na kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się zdalnie.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
  elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co
  najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
  spraw należących do zadań Fundacji.
 8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innej
  formie umowy cywilnoprawnej w zakresie wykonywania zadań merytorycznych w
  celu realizacji projektu. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Zarząd
  Fundacji. Członkowie Zarządu mogą podpisywać umowę z innymi członkami
  zarządu.

§ 10

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  b) realizacja celów statutowych;
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  g) decydowanie o połączeniu lub likwidacji Fundacji;
  h) uchwalanie regulaminu zarządu;
  i) sporządzanie sprawozdań ze swojej pracy oraz pracy fundacji;
  j) przyjmowanie darowizn i spadków i zapisów, subwencji, dotacji i grantów.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
  spraw należących do zadań Fundacji. Zarząd może także powoływać

konsultantów do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć, może
również zlecać konsultantom wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 11

 1. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy
  obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie
  stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos
  Prezesa a w przypadku jego nieobecności – Wiceprezesa.
 2. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane w drodze głosowań
  elektronicznych, przeprowadzanych przy pomocy środków komunikacji
  elektronicznej, pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu co do przedmiotu
  uchwały przez żadnego z członków Zarządu.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 12

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 13

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania albo fundator. Zmiana
może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 14

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania
  swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
  istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd większością
  głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
  głosowania.

§ 15

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
  ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw edukacji i
  nauki.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy
  obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania albo
  fundator.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
  przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o
  zbliżonych celach.
Scroll to Top