Wizja Fundacji

Nasza codzienna rzeczywistość w żaden sposób nie jest dostosowana do potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu. Otaczający nas świat przez stulecia był kształtowany przez osoby neurotypowe. Niedostoswana jest przestrzeń publiczna, a w  społeczeństwie jest zbyt niska świadomość na temat spektrum autyzmu.

Osób neuroatypowych z roku na rok przybywa na całym świecie. Od osiemdziesięciu lat ich liczba wzrasta. Pierwotnie w latach czterdziestych dwudziestego wieku spektrum autyzmu dotyczyło jednej osoby na tysiąc, obecnie liczba ta diametralnie wzrosła do jednej osoby na czterdzieści sześć. Osoby neuroatypowe występują na całym świecie na różnych długościach i odległościach geograficznych w różnych kulturach w społecznościach bardziej i mniej uprzemysłowionych i na całym świecie mierzą się z podobnymi problemami; różnica polega tylko na mniejszej lub większej tolerancji społecznej.

Niestety w Polsce świadomość społeczna o spektrum autyzmu jest bardzo znikoma, według badań aż 95% społeczeństwa nie wie czym dokładnie jest autyzm a ponad 50% swoją wiedzę na temat spektrum autyzmu czerpie ze źródeł takich jak filmy i seriale. A przecież osoby neuroróżnorodne stanowią już ponad 2,17% populacji ziemi i ich liczba z pewnością będzie wzrastała z każdym rokiem. Należy również zwrócić uwagę, że większość danych dotyczy spektrum autyzmu zdiagnozowanego w wielu dziecięcym a nie wszystkie osoby miały szansę na postawienie fachowej diagnozy. Ponadto wytyczne diagnostyczne oparte są na cechach męskich autyzmu a żeńska forma rzadko się w nie wpisuje. Obecnie trwają już prace nad kryterium diagnostycznym dla kobiet a po ich zakończeniu należy się spodziewać kolejnego wzrostu diagnoz spektrum autyzmu a tym samym zwiększenia się populacji osób neuroatypowych.

Osoby ze spektrum autyzmu inaczej postrzegają i odczuwają świat. Ich zmysły są dużo bardziej wrażliwe na bodźce wewnętrzne, ale również te odbierane ze świata zewnętrznego. Niedostosowana do ich potrzeb i możliwości przestrzeń sprawia im ból prowadząc do bardzo silnych reakcji organizmu w postaci meltdownów i shutdowów, większość przestrzeni publicznej w sposób niekorzystny wpływa na osobę neuroatypową która na każdym kroku mierzy się z przeszkodami normalnego funkcjonowania, brakiem zrozumienia i akceptacji społecznej.

Biorąc pod uwagę stały przyrost populacji osób neuroatypowych wskazane jest dostosowanie przestrzeni publicznej do ich potrzeb i możliwości a droga do tego biegnie przez świadomość społeczną. Tylko świadome społeczeństwo jest w stanie stworzyć właściwe warunki w przestrzeni publicznej do funkcjonowania w niej osób ze spektrum autyzmu.

Dlatego, pomimo że głównym celem działania naszej fundacji jest wspieranie dzieci oraz ich rodzin to działamy również w celu zwiększenia świadomości społecznej mając nadzieję, że nasi podopieczni jako osoby dorosłe wkroczą w choć częściowo dostosowaną do ich potrzeb przestrzeń publiczną a na co dzień spotkają się z większą świadomością i akceptacją społeczną.

Działamy na rzecz rozpowszechniania wiedzy o spektrum autyzmu w społecznościach lokalnych na obszarze ogólnokrajowym a czasem i szerokiej rzeszy społeczności światowej mając na uwadze, że spektrum autyzmu to zagadnienie ogólnoświatowe

Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu poprzez wspieranie rodziców.

Dzieci to najmłodsza grupa oddziaływania najbardziej słaba i bezbronna, ale też taka, której można pomóc najwięcej ułatwiając ich codzienne funkcjonowanie i wspierając ich rozwój. Jednak dziecko ze spektrum autyzmu to nie odizolowana jednostka tylko członek rodziny oraz społeczności. Dlatego nasza fundacja zajmuje się wspieraniem rodziców dzieci ze spektrum a tak naprawdę wspieraniem całych rodzin żyjących z osobą ze spektrum autyzmu.

Właściwie wykwalifikowany rodzic dziecka z ASD zapewni mu na przestrzeni całego dorastania właściwe wsparcie bezpośrednie ale również dokona właściwych wyborów metod terapeutycznych czy placówek oświatowych.

Fundacja Tukan powstała w celu wspierania dzieci ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Jako osoby mające codzienny kontakt z dziećmi ze spektrum oraz z ich rodzinami wiemy dokładnie z jakimi problemami codziennie się mierzą. Widzimy również, jak niski jest poziom społecznej wiedzy na temat spektrum i jak wpływa to na codzienne funkcjonowanie zarówno dzieci jak i ich rodziców, z jak licznymi trudnościami muszą się mierzyć w swoim codziennym życiu.

Ponadto celem fundacji jest wyrównywanie szans dzieci ze spektrum w dostępie do nowoczesnych form wsparcia dla wszystkich dzieci a zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej, dla których dostęp do wysokiej jakości wsparcia często jest ograniczony głównie z przyczyn materialnych, ale i nierówności społecznej.

Spektrum autyzmu to inna ścieżka rozwoju a nie choroba, której należy się wstydzić. Spektrum autyzmu się nie leczy i ze spektrum autyzmu się nie wyrasta. Dlatego tak istotne jest właściwe wsparcie w okresie rozwoju oraz dostosowana przestrzeń publiczna i świadome społeczeństwo.

Scroll to Top